Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

0
6
Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.
Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

Chúng ta không thể đảm bảo , nhưng chúng ta có thể xứng đáng với .

We cannot insure success, but we can deserve it.

Xem thêm:  Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.