Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

0
7
Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.
Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Chance, my dear, is the sovereign deity in child-bearing.

Xem thêm:  Văn hóa giao tiếp của người Nhật