Đôi mắt chỉ có nhìn thấy, trái tim mới là quyết định.

0
4
Đôi mắt chỉ có nhìn thấy, trái tim mới là quyết định.
Đôi mắt chỉ có nhìn thấy, trái tim mới là quyết định.

Đôi mắt chỉ có nhìn thấy, trái tim mới là .

Xem thêm:  Giáo dục một người là đào luyện cho họ có thể đối đầu với mọi hoàn cảnh.