Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

0
3
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Xem thêm:  Con cá sẩy là con cá to.