Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

0
10
Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.
Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

góp phần không nhỏ vào của mỗi . Chỉ trong một hạnh phúc, mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của .

Xem thêm:  Gia đình là tế bào xã hội, còn tiền bạc và sự chung thủy là chất nguyên sinh của gia đình.