Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.

0
5
Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.
Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.

Mọi sự sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải để tìm ra.

Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.

Xem thêm:  Tất cả mọi thứ chúng ta gọi là thật sự được tạo nên từ những điều không thể coi là thật sự.