Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.

0
2
Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.
Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.

Nguồn gốc thực sự của là sự nhút nhát của chúng ta.

The true source of our sufferings has been our timidity.

Xem thêm:  Sự tồn tại là cuộc mặc cả lạ lùng. Đời nợ chúng ta thì ít mà chúng ta thì nợ đời tất cả. Hạnh phúc thực sự duy nhất đến từ việc cống hiến hết bản thân vì một mục tiêu nào đó.