Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của cảm giác thấp kém.

0
4
Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của cảm giác thấp kém.
Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của cảm giác thấp kém.

Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của cảm giác thấp kém.

Exaggerated sensitiveness is an expression of the feeling of inferiority.

Xem thêm:  Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó.