Học hỏi là việc làm suốt đời

Học hỏi là việc làm suốt đời

  Học hỏi là việc làm suốt đời
Văn học là nhân học

Văn học là nhân học

  Văn học là nhân học
Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi

Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi

  Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng...

  Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới
Đọc sách là tìm đến một thế giới khác

Đọc sách là tìm đến một thế giới khác

  Đọc sách là tìm đến một thế giới khác
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng...

  Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Bài viết nổi bật