Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

0
9
Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.
Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

Xem thêm:  Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.