Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.

0
4
Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.
Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.

Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi lớn lao.

Great necessities call out great virtues.

Xem thêm:  8 tiêu chuẩn của một người tốt