Trường học nó bắt buộc ta học trước rồi mới kiểm tra. Còn trường đời nó bắt ta kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học

0
9
Trường học nó bắt buộc ta học trước rồi mới kiểm tra. Còn trường đời nó bắt ta kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học
Trường học nó bắt buộc ta học trước rồi mới kiểm tra. Còn trường đời nó bắt ta kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học

Trường học nó bắt buộc ta học trước rồi mới kiểm tra. Còn trường đời nó bắt ta kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học

Xem thêm:  Vật chất dễ vay. Ân tình khó trả. Bạn bè dễ kiếm. Tri kỷ khó tìm