Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

0
6
Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!
Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Viết ra giấy và nghiên cứu. Đừng chúng!

Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!

Xem thêm:  Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi.