Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

0
10
Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!
Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Viết ra giấy và nghiên cứu. Đừng chúng!

Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!

Xem thêm:  Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.